Aktuálne informácie o koronavíruse (COVID-19) ZÍSKAŤ VIAC INFORMÁCIÍ

+36 70 / 797 – 0275 medzi 06:00 – 14:00.

Všeobecné podmienky

1. Rozsah pôsobnosti

Nasledujúce obchodné podmienky platia pre všetky objednávky spotrebiteľov a podnikateľov prostredníctvom nášho internetového obchodu.

Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny obchod na účely, ktoré nie sú prevažne komerčné ani samostatne zárobkovo činné. Podnikateľ je fyzická alebo právnická osoba alebo spoločnosť spôsobilá na právne úkony, ktorá pri uzatváraní právneho obchodu koná v rámci výkonu svojej obchodnej alebo samostatnej zárobkovej činnosti.

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú aj na budúce obchodné vzťahy s podnikateľmi bez toho, aby sme sa na ne museli znova odvolávať. Ak podnikateľ použije protichodné alebo doplňujúce všeobecné obchodné podmienky, odporuje tým ich platnosti; stávajú sa súčasťou zmluvy len vtedy, ak sme s tým výslovne súhlasili.

2. Zmluvný partner, uzatvorenie zmluvy

Kúpna zmluva sa uzatvára so spoločnosťou iCreate Europe s. r. o.

Umiestnením produktov do internetového obchodu dávame záväznú ponuku na uzatvorenie zmluvy na tieto položky. Naše produkty môžete najskôr nezáväzne vložiť do nákupného košíka a svoje údaje opraviť kedykoľvek pred odoslaním záväznej objednávky pomocou opravných pomôcok poskytnutých a vysvetlených v procese objednávania. Zmluva je uzavretá akceptovaním ponuky na tovar obsiahnutý v nákupnom košíku kliknutím na tlačidlo objednať. Ihneď po odoslaní objednávky Vám príde ďalšie potvrdenie e-mailom.

3. Jazyk zmluvy, ukladanie textu zmluvy

Jazykom dostupným na uzatvorenie zmluvy je nemčina.

Text zmluvy nie je u nás uložený.

4. Dodacie podmienky

K uvedeným cenám produktov sa pripočítavajú náklady na dopravu. Viac o výške nákladov na dopravu sa dozviete v ponukách.

Doručujeme iba poštou. Žiaľ, vlastný odber produktu nie je možný.

Do baliacich staníc nedoručujeme.

5. Platba

V našom obchode sú všeobecne dostupné nasledujúce spôsoby platby:

PAYPAL
Plaťte rýchlo, jednoducho a bezpečne. Ak máte účet PayPal, môžete použiť tento spôsob platby. Nemusíte u nás vkladať žiadne bankové údaje, svojimi údajmi sa môžete prihlásiť priamo do PayPal. Objednaný tovar Vám bude odoslaný po prijatí platby.

Platba vopred
Ak si zvolíte spôsob platby vopred, pošleme vám naše bankové spojenie v samostatnom e-maile a tovar doručíme po prijatí platby.

Braintree (kreditná karta)
Prijímame kreditné karty Visa, Maestro a MasterCard. Pri platbe kreditnou kartou bude suma rezervovaná na vašej kreditnej karte pri zadávaní objednávky (tzv. autorizácia). Pri odoslaní tovaru vám bude strhnutá suma z vašej kreditnej karty. Pre dodatočnú bezpečnosť je počas procesu objednávky potrebné zadať kontrolné číslo vašej kreditnej karty. Trojmiestne bezpečnostné číslo karty nájdete v poli podpisu na zadnej strane vašej kreditnej karty.

6. Výhrada vlastníckeho práva

Tovar zostáva naším majetkom až do úplného zaplatenia.
Pre podnikateľov platí aj toto: Vlastnícke právo k tovaru si vyhradzujeme až do úplného vyrovnania všetkých nárokov z prebiehajúceho obchodného vzťahu. Vyhradený tovar môžete ďalej predávať v rámci bežného obchodného styku; Všetky pohľadávky vyplývajúce z tohto ďalšieho predaja nám postúpite vopred - bez ohľadu na to, či je rezervovaný tovar kombinovaný alebo zmiešaný s novým tovarom - vo výške fakturovanej sumy a my toto postúpenie akceptujeme. Máte naďalej oprávnenie vymáhať pohľadávky, ale ak nesplníte svoje platobné povinnosti, môžeme pohľadávky vymáhať aj sami.

7. Poškodenie pri preprave

Pre spotrebiteľov platí:
Ak je tovar dodaný so zjavným poškodením pri preprave, nahláste tieto nedostatky čo najskôr doručovateľovi a ihneď nás kontaktujte. Opomenutie reklamácie alebo kontaktu nemá žiadne dôsledky na vaše právne nároky a ich uplatnenie, najmä na vaše záručné práva. Pomáhajú nám však uplatniť si vlastné nároky voči dopravcovi či poistenie prepravy.

Pre podnikateľov platí:
Nebezpečenstvo náhodnej straty a náhodného poškodenia na vás prechádza, akonáhle sme zásielku doručili špeditérovi, prepravcovi alebo inej osobe či inštitúcii zodpovednej za uskutočnenie zásielky. Pre obchodníkov platí povinnosť preveriť a oznámiť závady upravená v § 377 nemeckého obchodného zákonníka (HGB). Ak vynecháte tam upravené oznámenie, tovar sa považuje za schválený, pokiaľ nejde o vadu, ktorá nebola pri prehliadke rozpoznateľná. To neplatí, ak sme chybu podvodne zatajili.

8. Záruky a záruky

Ak nie je nižšie výslovne dohodnuté inak, uplatní sa zákonné právo zo zodpovednosti za vady. Pre spotrebiteľov je premlčacia lehota na nároky z vád použitých vecí jeden rok od dodania tovaru.
Pre podnikateľov je premlčacia doba pri nárokoch z vád jeden rok od prechodu nebezpečenstva; zákonné premlčacie lehoty pre regresné právo podľa § 478 BGB zostávajú nedotknuté.
Pre podnikateľov platia ako dohoda o kvalite tovaru iba naše vlastné informácie a popisy produktov výrobcu, ktoré boli súčasťou zmluvy; Nenesieme žiadnu zodpovednosť za verejné vyhlásenia výrobcu alebo iné reklamné vyhlásenia.
Ak je dodaná vec chybná, poskytujeme podnikateľom najskôr záruku podľa vlastného uváženia odstránením vady (oprava) alebo dodaním bezchybnej veci (náhradná dodávka).
Vyššie uvedené obmedzenia a skrátenie lehôt sa nevzťahujú na nároky na základe škôd spôsobených nami, našimi zákonnými zástupcami alebo zástupcami

  • v prípade zranenia života, končatín alebo zdravia
  • v prípade úmyselného alebo hrubo nedbanlivého porušenia povinnosti alebo podvodného úmyslu
  • v prípade porušenia podstatných zmluvných povinností, ktorých splnenie je nevyhnutné pre riadne plnenie zmluvy a na dodržiavanie ktorých sa zmluvný partner môže pravidelne spoliehať (hlavné povinnosti)
  • ako súčasť záručného prísľubu, ak bol dohodnutý
  • pokiaľ je otvorená oblasť aplikácie zákona o zodpovednosti za výrobky.

Informácie o prípadných dodatočných zárukách a ich presné podmienky nájdete pri produkte a na špeciálnych informačných stránkach v internetovom obchode.

9. Zodpovednosť

Vždy nesieme plnú zodpovednosť za nároky na základe škôd spôsobených nami, našimi zákonnými zástupcami alebo zástupcami

  • v prípade zranenia života, končatín alebo zdravia,
  • pri úmyselnom alebo hrubo nedbanlivom porušení povinnosti,
  • v prípade prísľubu záruky, ak bola dohodnutá, príp
  • pokiaľ je otvorená oblasť aplikácie zákona o zodpovednosti za výrobky.

V prípade porušenia podstatných zmluvných povinností, ktorých splnenie je nevyhnutné pre riadne plnenie zmluvy a na ktorých dodržanie sa môže zmluvný partner pravidelne spoliehať (hlavné povinnosti) z dôvodu ľahkej nedbanlivosti z našej strany, našich právnych zástupcov alebo zástupcov, zodpovednosť je obmedzená na sumu, ktorú bolo možné predvídať v čase uzavretia zmluvy. Vo zvyšku sú nároky na náhradu škody vylúčené.

10. Riešenie sporov

Európska komisia poskytuje platformu pre online riešenie sporov (OS), ktorú nájdete tu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. Záverečné ustanovenia

Ak ste obchodníkom v zmysle Obchodného zákonníka, právnickou osobou podľa verejného práva alebo špeciálnym fondom podľa verejného práva, výhradným miestom súdnej príslušnosti pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvných vzťahov medzi nami a Vami je naše miesto podnikania.

12. Akciové poukážky a ich preplatenie

1 Akciové poukážky sú poukážky, ktoré vydávame v rámci reklamných kampaní s konkrétnou dobou platnosti.

2 Akciové poukážky je možné uplatniť iba v stanovenej lehote a iba raz v rámci procesu objednávky. Jednotlivé produkty môžu byť z kupónovej akcie vylúčené. Upozorňujeme, že propagačné poukážky môžu byť spojené s minimálnou hodnotou objednávky.

3 Hodnota tovaru sa musí rovnať minimálne sume propagačnej poukážky. Hodnota propagačného poukazu sa nevypláca v hotovosti ani sa neúročí. Ak bude tovar vrátený vcelku alebo sčasti, peniaze za propagačný poukaz sa nevracajú.

4 Akciové poukážky je možné uplatniť len pred dokončením procesu objednávky. Následné pripísanie nie je možné. Nie je možné kombinovať viacero akčných poukážok.

13. Aktuálne predajné akcie

Všetky objednávky produktov uskutočnené v súvislosti s predajnými akciami popísanými v tejto časti sa riadia všeobecnými podmienkami predaja.

Táto akcia platí len krátko. Zľava sa automaticky odpočíta z nákupného košíka. Akcia sa vzťahuje na vybrané položky. Maximálna zľava na objednávku je 10 € a NEDÁ sa kombinovať s inými kódmi kupónov. iCreate si vyhradzuje právo ponuku kedykoľvek zmeniť alebo stiahnuť.

Akcia: Zľava 10 € sa vzťahuje len na vašu prvú objednávku.

Po úspešnej registrácii na našej stránke od nás dostanete e-mailom kód voucheru v hodnote 10 €, ktorý si môžete uplatniť pri prvej objednávke s hodnotou nákupu nad 50 €.

Tento kód je možné uplatniť iba raz, nemožno ho kombinovať s inými ponukami a/alebo kódmi a nevzťahuje sa na náklady na doručenie.

Všeobecné zmluvné podmienky vytvorené s právnym copywriterom Trusted Shops v spolupráci s Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.

Dobrá kvalita produktu

Platba kreditnou kartou

Vyrobené v EÚ

Newsletter

Informácie o tom, ako nakladáme s vašimi údajmi, nájdete v našom Zásady ochrany osobných údajov.

    PayPal  

© gartenmobel-auflagen.de
design & cms by webmark solutions

Chcete zľavu €10?

Prihláste sa na odber bulletinu a buïte prvý, kto sa dozvie o nových dizajnoch a exkluzívnych akciách.

Pošleme vám 10 € Poukaz na vašu prvú objednávku nad 50 € do. Registráciou vyjadrujete súhlas s našimi Zmluvnými podmienkami a Zásady ochrany osobných údajov a Zásady používania súborov cookie.